Home > >

> zoek...
> meer zoeken...
 

Folkroddels Radio
algemeen

1. AANVAARDEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Folkroddels biedt U zijn diensten aan, die onderwerp zijn aan volgende gebruiksvoorwaarden die mogen worden veranderd zonder enige kengeving. U kunt de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bekijken op http://www.folkroddels.be/pagedisclaimer.html

2. BESCHRIJVING VAN DIENSTVERLENING
Folkroddels biedt zijn bezoekers de mogelijkheid om te grasduinen in een uitgebreide folkportaalsite, deze te doorzoeken en te filteren en de bezoekers krijgen ook een gepersonaliseerde inhoud te zien (de ‘Dienstverlening’). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de dienstverlening advertenties met zich mee kan brengen en dat die advertenties nodig zijn voor Folkroddels om deze dienstverlening te verzorgen. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat de dienstverlening bepaalde berichten van Folkroddels met zich mee kan brengen, zoals dienstberichten, administratieve berichten en de Folkroddels nieuwsbrief. Deze communicaties worden beschouwd als deel uitmakend van de Folkroddels dienstverlening en U bent niet in staat deze communicaties uit te schakelen (behalve de nieuwsbrief die U in 'my page' wel kunt uitschakelen. Behalve expliciet gesteld valt elke nieuwe mogelijkheid die tot doel heeft de huidige dienstverlening te verbeteren ook onder de gebruiksvoorwaarden.

Folkroddels aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, het schrappen, verkeerd gepost of fout zijn van eender welke informatie of foto.


3. UW VERPLICHTINGEN BIJ REGISTRATIE
U gaat ermee akkoord om: (a) correcte, accurate, actuele en complete informatie over uzelf in het registratieformulier (de registratiegegevens) en (b) uw registratiegegevens te onderhouden en prompt aan te passen bij wijzigingen zodat de gegevens correct, accuraat, actueel en compleet blijven. Als U enige informatie post die niet correct, niet accuraat, niet actueel of incompleet is, dan heeft Folkroddels het recht om de dienstverlening tijdelijk of definitief te staken. Folkroddels is bezorgd om de veiligheid en privacy van de kinderen. Daarom moeten de ouders van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar hun toestemming geven aan de kinderen vooraleer die gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Als U een account aanmaakt voor uw kind, dan getuigt U minstens 18 jaar oud te zijn en de legale hoeder te zijn van het kind. Door een account te creëren voor uw kind gaat U ermee akkoord dat het kind toegang heeft tot al onze diensten.

4. PRIVACY POLITIEK
Als wij de mogelijkheid bieden om persoonlijke gegevens in te geven (zoals email-adres en naam), dan gebeurt de input van deze data vrijwillig door de gebruikers. Wij vragen deze data op om drie redenen. Ten eerste om onze 'leden' meer consulteermogelijkheden te geven dan de niet-leden. Ten tweede om op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief door te sturen (enkel naar diegenen die daar expliciet om gevraagd hebben). En ten derde om onze leden de mogelijkheid elkaar te contacteren (ook dit moeten ze expliciet zelf aanduiden). Toch geven we aan niemand de email-adressen door van onze leden: de email-adressen worden immers nergens gepubliceerd. Als leden elkaar willen contacteren, dan gebeurt dit via een 'form' waardoor de verzender van het bericht nooit inzage krijgt in het echte email-adres van de geadresseerde. Deze maatregel is o.a. erg effectief tegen zogenaamde 'spammers'. Onze leden hebben daarnaast ook de mogelijkheid om op folkroddels.be enkel bekend te zijn onder een 'alias'. Mocht iemand toch vinden dat zijn of haar privacy geschonden is, dan spreekt het vanzelf dat ze ons hiervoor best contacteren, en dan zoeken we samen zo snel mogelijk naar een oplossing.

Meer details over onze privacy politiek:

Informatie over gegevensverzameling en -gebruik
Wanneer iemand jonger dan 13 een account probeert aan te maken bij Folkroddels, zou hij of zij hiervoor de toestemming moeten vragen aan een ouder of voogd. Iedere gebruiker, inclusief de kinderen jonger dan 13, moet een koosnaampje, wachtwoord en emailadres ingeven. De andere informatie zoals naam, geboortedatum, geslacht, folkprofiel en folkleuze mogen ingegeven worden, maar zijn niet verplicht. Folkroddels gebruikt deze info om een account aan te maken en te handhaven, om de rubriek 'folkvolk' op te bouwen en zou deze info ook kunnen gebruiken om de reclame op de site aan te passen aan het gemiddelde bezoekersprofiel. Door de “Children’s Online Privacy Protection Act” mag geen website operator vereisen dat een kind jonger dan 13 meer informatie moet opgeven dan strikt noodzakelijk. Folkroddels houdt zich aan deze eisen.

Folkroddels registreert van elke bezoeker de volgende browserinfo: IP-adres, Folkroddel-cookie info en de pagina die U bezoekt. Folkroddels gebruikt deze info voor volgende doelen: het op maakt maken van advertenties en inhoud die U te zien krijgt, voldoen aan uw verzoeken voor producten en diensten, het verbeteren van onze diensten, U contacteren en het opstellen van anonieme rapporten zowel voor interne als externe klanten.

Het delen van informatie en het delen ervan met derden
Folkroddels deelt geen persoonlijke info van de leden mee aan anderen dan aan de interne medewerkers die deze info nodig hebben voor de werking van de site, en aan onze agenten (b.v. aannemers die diensten vervullen of de site technisch ondersteunen). Deze bedrijven hebben geen enkel recht om deze persoonlijke identificeerbare informatie die we leveren aan hen te gebruiken voor iets anders dan strikt noodzakelijk om ons te assisteren.

We zullen informatie over U doorspelen als Folkroddels wordt overgenomen door of zou samensmelten met een ander bedrijf. In dit geval zal Folkroddels U verwittigen vooraleer de informatie wordt doorgespeeld en onderwerp wordt van een andere privacy politiek.

Cookies
Folkroddels mag cookies plaatsen op uw computer en mag de aanwezige folkroddel-cookies ook raadplegen. Deze cookies worden gebruikt voor account-identificaties.

Folkroddels laat andere bedrijven die advertenties plaatsen op sommige van onze pagina’s ook toe cookies te plaatsen op uw computer. Het gebruik dat die andere bedrijven voor ogen hebben met die cookies, is het onderwerp van hun eigen privacy politiek, en niet van de onze.

Adverteerders en andere bedrijven hebben geen toegang tot de cookies die Folkroddels plaatst.

Mogelijkheid om informatie bij te werken of te schrappen.
De leden van Folkroddels kunnen hun ledeninformatie bijwerken of schrappen via het scherm ‘my page’.
Als een ouder beslist dat we niet langer mogen beschikken over de informatie van hun kind, dan kunnen ze de account van hun kind schrappen door in te loggen via de account van hun kind en dan onze ‘membership cancellation pagina’ te bezoeken.


We behouden ons het recht voor om met U te communiceren over de Folkroddels dienstverlening, zoals dienstmededelingen en administratieve berichten. Deze worden beschouwd als ‘deel uitmakend van de Folkroddels account’ en U krijgt dus niet de mogelijkheid om U hiervoor uit te schrijven.

Beveiliging van Uw account-gegevens
Gedurende het registratieproces word U gevraagd naar een paswoord en koosnaampje. U hebt beide nodig telkens U wilt inloggen en gebruik maken van onze diensten. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw paswoord geheim blijft, en bent ook verantwoordelijk voor alle daden die gesteld worden vanuit dit paswoord of account. U gaat ermee akkoord om Folkroddels onmiddellijk te verwittigen moest U vaststellen dat uw paswoord of account gebruikt wordt door niet-geautoriseerde personen. Folkroddels kan en zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade of verlies toegebracht door een fout uwentwege om te voldoen aan deze beveiliging.

Veranderingen van onze Privacy Politiek.
Folkroddels houdt zich het recht voor deze privacy politiek aan te passen. We zullen U verwittigen bij significante veranderingen in de manier waarmee we met persoonlijke informatie omgaan door U een bericht te sturen naar het e-mailadres dat opgegeven wordt in Uw Folkroddel account, of door een opvallend bericht te plaatsen op onze site.

5. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE POSTER VAN EEN TEKST OF FOTO
U begrijpt dat de inhoud van een tekst of foto enkel de verantwoordelijkheid is van diegene die de tekst of foto gemaakt heeft. Dit houdt in dat de poster zelf en niet Folkroddels, volledig verantwoordelijk is voor alle teksten en foto's die upgeload worden. U begrijpt dat U door de website te bezoeken blootgesteld kunt worden aan aanstootgevende of beledigende beelden, ook al moeten vele (maar niet alle) teksten en foto's eerst goedgekeurd worden door onze redactie vooraleer ze gepubliceerd worden. Onder geen enkel beding zal Folkroddels aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een tekst of foto die op de website staat.

U gaat ermee akkoord dat U onze site niet zult gebruiken om:

 • Afbeeldingen of teksten te plaatsen die onwettig zijn, schadelijk, bedreigend, verkeerd, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, andermans privacy aantasten, hatelijk of raciaal, etnisch of onaangenaam,
 • minderheden te kwetsen,
 • Afbeeldingen of teksten te plaatsen die vallen onder een patent, merk, copyright, of enig ander ‘recht’ van een andere partij,
 • Afbeeldingen of teksten te plaatsen die (al dan niet verdoken) reclame zijn voor een product of dienst die niets te maken hebben met de rubriek waarin U deze plaatst.
 • Het opladen, mailen, posten, doorsturen of beschikbaar maken van om het even welk materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes bevat, files of programma’s die tot doel hebben om de functionaliteit van om het even welke computer software, hardware of communicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te limiteren,
 • Te interfereren met of het storen van onze dienstverlening of servers of netwerken die verbonden zijn met onze dienstverlening, of de vereisten, procedures, politiek of procedures van netwerken die verbonden zijn met de dienstverlening niet te volgen,
 • Bewust of onbewust een lokale, provinciale, nationale of internationale wet of enige regelgeving die kracht van wet hebben met de voeten te treden,
 • Te stalken,
 • Persoonlijke gegevens van onze bezoekers te verzamelen en bewaren
Folkroddels heeft het recht (maar niet de plicht) om om het even welke online tekst, foto of tekening op de Folkroddels website te evalueren, te weigeren, te wijzigen, uit te breiden of te verplaatsen zonder dat we hier de oorspronkelijke auteur kennis van moeten geven.


U erkent, bent U ervan bewust en gaat ermee akkoord dat Folkroddels Uw accountgegevens, teksten, foto's en tekeningen kan bekendmaken als dit ons om rechtelijke redenen gevraagd wordt, of als dit om redelijke redenen nodig is om (a) te voldoen aan een legaal proces, (b) deze Termen te doen eerbiedigen, (c) te beantwoorden op klachten over de rechten van een derde partij, (d) te beantwoorden op een vraag van uwentwege voor dienstverlening of (e) om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Folkroddels, zijn leden en bezoekers te vrijwaren.

Enige niet-geautoriseerde reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van de materialen die via de Dienst ter beschikking worden gesteld, zowel delen ervan als geheel, is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van Folkroddels. Wat wel geautoriseerd is, dat leest U in onze copyright-pagina.

6. TEKSTEN, FOTO'S EN TEKENINGEN DIE WORDEN OPGESTUURD OF DIE BESCHIKBAAR GEMAAKT WORDEN FOOR OPNAME OP FOLKRODDELS
Folkroddels beweert niet de eigenaar te zijn van de teksten, foto's of tekeningen die U opstuurt of beschikbaar maakt voor opname op de site. Toch, met respect voor de teksten, foto's of tekeningen die U post op de website, geeft U het wereldwijde royaltyvrije en niet-exclusieve recht aan Folkroddels om de opgestuurde teksten, foto's en tekeningen te gebruiken, te publiceren, te reproduceren, te wijzigen en tentoon te stellen, en om de teksten, foto's en tekeningen (in hun geheel of delen ervan) te incorporeren in andere werken in om het even welk formaat of vorm die nu al gekend is of die nog ontwikkeld moet worden.

7. VERGOEDING
U gaat ermee akkoord de kosten die Folkroddels en zijn dochterondernemingen, filialen, medewerkers, agenten of andere partners en werknemers moeten maken na een klacht van een derde ten gevolge van een tekst, foto of tekening die U voorlegt, verstuurt, post of beschikbaar maakt via onze dienstverlening volledig te vergoeden inclusief de prijzen van redelijke advocaten.

8. GEEN DOORVERKOOP VAN ONZE DIENSTVERLENING
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van onze dienstverlening noch het gebruik van onze dienstverlening noch toegang tot onze dienstverlening te kopiëren, reproduceren, dupliceren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of uit te baten.

9. ALGEMENE RICHTLIJNEN INZAKE GEBRUIK EN OPSLAG
U erkent dat Folkroddels algemene richtlijnen en beperkingen kan opstellen wat betreft het gebruik van de dienstverlening, inclusief het instellen van een maximaal aantal dagen dat een tekst, foto of tekening online blijft staan, een maximaal geheugenverbruik, en een maximum aantal keren dat U gedurende een periode gebruik kunt maken van onze dienstverlening. U erkent dat Folkroddels geen enkele verantwoordelijkheid heeft om opgestuurde of opgeladen teksten, foto's of tekeningen te bewaren. U erkent tot slot dat Folkroddels zich het recht voorbehoudt om deze algemene richtlijnen ten allen tijde te wijzigen.

10. WIJZIGINGEN VAN DIENSTVERLENING
Folkroddels houdt zich het recht voor om om het even wanneer en af en toe de dienstverlening te wijzigen of stop te zetten, hetzij tijdelijk hetzij definitief, met of zonder kennisgeving.

11. BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT
U gaat ermee akkoord dat Folkroddels de toestemming heeft, om onder bepaalde omstandigheden en zonder kennisgeving, Uw account bij Folkroddels onmiddellijk stop te zetten. Reden kunnen zijn (maar niet enkel): (a) inbreuken op de richtlijnen van onze bepalingen en procedures, (b) op verzoek van de gerechtelijke of andere officiële instanties, (c) op verzoek van uzelf (U kunt eigenhandig Uw account schrappen), (d) onderbreking of materiële wijziging van onze dienstverlening (of enig deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of (f) een lange periode van inactiviteit van uwentwege.
De beëindiging van uw Folkroddel account houdt in (a) een weigering tot toegang tot al onze diensten en aanbiedingen, (b) het schrappen van uw paswoord en alle gerelateerde informatie, files en inhoud die met uw account verbonden is en (c) het blokkeren van verder gebruik van onze dienstverlening.
Verder gaat U ermee akkoord dat elke beslissing voor de beëindiging van uw account genomen wordt door Folkroddels, en dat Folkroddels geen enkele verantwoording hoeft af te leggen aan U noch aan een derde partij over de beëindiging van deze account.


12. OVEREENKOMSTEN OVER ADVERTEERDERS
Uw correspondentie of zakelijke overeenkomsten met, of deelname aan promoties van, of adverteerders gevonden op of via onze dienstverlening, inclusief betaling en levering van verwante dienstverlening, en alle andere bepalingen, voorwaarden, waarborgen of vertegenwoordigingen die te maken hebben met dergelijke overeenkomsten, zijn een zaak tussen U en dergelijke adverteerder. U gaat ermee akkoord dat Folkroddels niet verantwoordelijk zal zijn voor om het even welk verlies of schade dat resulteert uit het aanwezig zijn van dergelijke adverteerders op onze website.

13. LINKS
Zowel onze eigen redactie als derde partijen kunnen links leggen naar andere sites op het wereldwijde web. Aangezien Folkroddels geen enkele controle heeft over de inhoud van die andere sites, gaat U ermee akkoord dat Folkroddels niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor noch de toegang tot dergelijke sites, noch de inhoud , producten, advertenties e.d. die op dergelijke sites voorkomen. U gaat er verder mee akkoord dat Folkroddels niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enig verlies dat U lijdt na dergelijke site bezocht te hebben.

14. FOLKRODDELS EIGENDOMSRECHTEN
De folkroddels website wordt gehost op de server van BVBA Adygo (www.adygo.com). De software die draait op de server is eigendom van BVBA Adygo en een gebruikslicentie werd verleend om deze software te gebruiken voor de folkroddels.be site.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de dienstverlening en alle noodzakelijke software die in verband met de dienstverlening gebruikt wordt (“Onze Software”) vertrouwelijke informatie bevat die door de toepasbare intellectuele eigendom en andere wetten beschermd wordt. Behalve als U hierdoor uitdrukkelijk toestemming krijgt van zowel Folkroddels als BVBA Adygo, gaat u ermee akkoord onze software niet te wijzigen, te verhuren, verkopen, verdelen of afgeleide werken op onze software of delen daarvan te creëren.

U gaat ermee akkoord dat u onze Software op geen enkele manier zult wijzigen of gebruiken om via onbevoegde kanalen toegang te krijgen tot onze dienstverlening. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot onze diensten enkel kan gebeuren via het platform dat wij daarvoor ontworpen hebben.

15. DISCLAIMER
U BEVESTIGT uitdrukkelijk dat:

HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN DOET U OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN VERLEEND OP EEN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. FOLKRODDELS ONTKENT UITDRUKKELIJK ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ENIG SOORT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKEND DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VAN EEN GOED.

Folkroddels garandeert niet dat (i) de Dienst aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de dienst ononderbroken zal zijn, tijdig en foutvrij, (iii) de resultaten die bekomen worden via gebruik van de dienst correct en betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van de geleverde producten of diensten, informatie of ander materiaal aangekocht of verkregen via onze Diensten zal voldoen aan uw verwachtingen en (v) fouten in onze software zullen gecorrigeerd worden

Om het even welk downloaden of via een andere manier bekomen van een bestand via onze diensten gebeurt volledig op uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor om het even welke schade dat dergelijk bestand aan uw computer of software kan aanrichten.

Geen enkel advies of informatie, die hetzij mondeling hetzij geschreven werd doorgegeven door de Folkroddels-redactie, zal aanleiding zijn tot een garantie die niet expliciet in deze statuten staan.

Een klein percentage aan gebruikers kan een epileptische aanval krijgen wanneer ze blootgesteld worden aan bepaalde lichtpatronen of achtergronden op een computerscherm. Bepaalde omstandigheden kunnen dergelijke epileptische symptomen zelfs onverwacht veroorzaken bij personen die hiervoor nog nooit last hadden van epilepsie. Als U, of iemand anders in uw familie gevoelig bent aan epileptische aanvallen, raadpleeg dan eerst Uw arts vooraleer gebruik te maken van onze Diensten. Als U toch last zou krijgen van één van de volgende symptomen, stop dan onmiddellijk het gebruik van onze Diensten, en raadpleeg een arts: duizeligheid, een verandering van uw waarnemingsvermogen, een trillend oog of spier, verlies van bewustzijn, verwarring, enig onwillekeurige beweging of stuiptrekking.

16. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
U begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord dat Folkroddels niet aansprakelijk kan zijn voor om het even welke directe en indirecte schade, die veroorzaakt werd door (maar niet beperkt tot) schade door winstverlies, goede wil, gebruik, data of andere ontastbare verliezen (zelfs als Folkroddels gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke verliezen) resulterend van (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de geleverde diensten, (ii) de verwervingskosten voor een vervangmiddel van goederen of diensten die verkregen werden via onze Diensten, (iii) ongeoorloofde toegang of verandering van uw verstuurde gegevens, (iv) opmerkingen door derde partijen en (v) om het even welk ander onderwerp dat gerelateerd is aan onze dienstverlening.

17. UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN
Sommige wet- en regelgevingen staan niet toe dat we ons ontrekken aan de aansprakelijkheid voor bepaalde geleden schade. Hieruit volgend zijn bepaalde beperkingen van de hierboven staande secties 15 en 16 mogelijk niet op U van toepassing.

18. BERICHTEN
Folkroddels mag U berichten sturen, inclusief deze over veranderingen van onze statuten, zowel per e-mail als door berichtjes op onze site.

19. CONTACT INFORMATIE
Als U vragen of opmerkingen hebt over deze statuten, dan kunt U ons contacteren:

De Folkroddels website wordt beheerd en uitgebaat door Stefan Feys.
Voor verdere contactgegevens: klik hier.


20. LEGALE WAARDE VAN DEZE DISCLAIMER
Deze disclaimer moet beschouwd worden als een deel van de internet-publicatie die ernaar verwijst. Als delen of individuele termen van deze disclamier niet legaal of niet correct zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de andere delen ervan.achterklap
Weer een pracht CD van deze unieke artiest. ...

Heerlijke CD. Prachtige vertalingen/bewerkingen. Mooie uitvoeringen....

Komende 9 en 10 juli wordt de CD gepresenteerd in Nieuwegein (Nederland), kaartjes zijn verkrijgbaar...

snelnieuws
 • I
 • Frank Pollet & Gitte Vancoillie
 • I
 • Folkbal met Emmarilin en Jam Possible
 • I
 • Ukulelecursus // workshop
 • I
 • Folk- en wereldmuziek door d'Academie Podium
 • I
 • Folk- en wereldmuziek door d'Academie Podium
 • I
 • The Imaginary Suitcase
 • I
 • The Imaginary Suitcase
 • I
 • The Imaginary Suitcase
 • I
 • Folkbal met Les Boeufs Folk Bruxellois - Jam Folk
 • I
 • Folk Nevermind
 • I
 • Zillehem folk
 • I
 • Hakkeborddag // Themadag
 • I
 • Hakkeborddag // Themadag
 • I
 • Ukulele cursus // workshop
 • I
 • Het Alfabet van het Chanson deel 2
 • I
 • Het Alfabet van het Chanson deel 1
 • I
 • De Vioolklassen van Wouter Vandenabeele // Concert
 • I
 • Martyn Joseph ' t Folk Dranouter 25 maart 2022
 • I
 • FOLK NEVERMIND
 • I
 • FOLK NEVERMIND
 • I
 • Dendrochronalia, Brugge
 • I
 • The Hackensaw Boys in Het Groot Verzet
 • I
 • Charlie Parr: Last of The Better Days Ahead
 • I
 • Folkbal Naragonia met Jensy & Manuel (latin Music)
 • I
 • BaleynBal met Hommel-Baleynbal-Band
 • I
 • Hommelbaleynbal
 • I
 • BaleynBal met Folkafdeling Sint-Niklaas
 • I
 • KATY TOO, Fortysomething
  © Folkroddels.be 2005 - Contact - Redactie - Disclamer - Webdesign - Sitemap

  des: Arban